Cách tính tiền lương làm thêm giờ 2023 ban đêm, ngày lễ

Cách tính tiền lương làm thêm giờ 2023 theo quy định của Bộ luật Lao động

Ngày 12 tháng 01 năm 2015, Chính phủ đã ban hành nghị định 05/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luât lao động số 10/2013/QH13. (Nghị định 05 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2015) về cách tính Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động được trả lương làm thêm giờ, tăng ca theo Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động được quy định như sau:

a) Người lao động hưởng lương theo thời gian được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường do người sử dụng lao động quy định theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động

b) Người lao động hưởng lương theo sản phẩm được trả lương làm thêm giờ khi làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường để làm thêm số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc ngoài số lượng, khối lượng sản phẩm, công việc theo định mức lao động theo thỏa thuận với người sử dụng lao động.

2. Tiền lương làm thêm giờ theo Khoản 1 Điều này được tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%.

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%.

c) Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300%, chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động hưởng lương theo ngày.

3. Người lao động làm việc vào ban đêm theo Khoản 2 Điều 97 của Bộ luật Lao động, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc của ngày làm việc bình thường.

4. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm theo Khoản 3 Điều 97 của Bộ luật Lao động thì ngoài việc trả lương theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc làm vào ban ngày của ngày làm việc bình thường hoặc của ngày nghỉ hằng tuần hoặc của ngày lễ, tết.

5. Người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần quy định tại Điều 110 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ lễ, tết. Người lao động làm thêm giờ vào ngày nghỉ bù khi ngày lễ, tết trùng vào ngày nghỉ hằng tuần theo quy định tại Khoản 3 Điều 115 của Bộ luật Lao động được trả lương làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần.

6. Tiền lương trả cho người lao động khi làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này được tính tương ứng với hình thức trả lương quy định tại Điều 22 Nghị định này.

Cách trả lương cho người lao động làm thêm giờ

Trường hợp làm thêm vào ca ngày

1. Tính lương Lao động làm thêm theo thời gian:

Nếu doanh nghiệp có người lao động làm thêm ngoài giờ tiêu chuẩn thì doanh nghiệp phải trả lương làm thêm giờ theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ  = Tiền lương giờ thực trả   x 150% hoặc 200% hoặc 300%  x Số giờ làm thêm

Ví dụ: Cách tính tiền làm thêm giờ cho lương theo thời gian

Một người lao động có tiền lương trong hợp đồng là 3,120,000 (làm việc trong điều kiện bình thường, với số ngày làm việc được đủ với số ngày làm việc của cơ quan tiêu chuẩn là 26 ngày/tháng). Tuy nhiên người lao động có làm thêm 60 giờ tăng ca ngày thường trong tháng, và không có tăng ca buổi tối (10 giờ tối). Vậy tiền lương của người lao động nhận được sẽ là:

Tiền lương giờ thực trả là = 3,120,000 đồng/26/8 = 15,000đ / giờ

Vậy cách tính tiền làm thêm giờ của người lao động sẽ là:

Tiền làm thêm giờ ngày thường = 15,000 đồng x 150% x 60 giờ = 1,350,000đ

2. Tính lương lao động làm thêm theo sản phẩm:

Những doanh nghiệp có lao động làm ăn lương theo sản phẩm, nếu ngoài giờ tiêu chuẩn mà doanh nghiệp có yêu cầu làm thêm số lượng và khối lượng sản phẩm ngoài định mức hoặc những công việc phát sinh chưa xác định có trong kế hoạch, mà cần người lao động làm thêm giờ, thì đơn giá tiền lương của những sản phẩm làm thêm được trả tính như sau:

Nếu làm thêm vào ngày thường: bằng 150% so với đơn giá tiền lương sản phẩm bình thường làm trong giờ tiêu chuẩn

Nếu làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần: tính bằng 200% so với đơn giá tiền lương sản phẩm bình thường làm trong giờ tiêu chuẩn

Nếu làm thêm vào ngày lễ, ngày nghỉ có lương, thì tính bằng 300% so với đơn giá tiền lương sản phẩm bình thường làm trong giờ tiêu chuẩn

Công thức tính tiền lương làm thêm giờ ăn theo sản phẩm:

Tiền lương làm thêm giờ = Đơn giá tiền lương sản phẩm x Số lượng làm thêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%

Ví dụ: Người lao động làm được 2000 sản phẩm trong vòng 1 tháng với giá trị sản phẩm là 2000đ/sản phẩm. Để hoàn thành số lượng tiêu chuẩn, người lao động thực hiện 200 giờ làm việc bình thường, và 60 giờ làm thêm ngày thường. ( không tăng ca vào sau 10h tối). Vậy tiền lương của người lao động được tính như sau

Lương sản phẩm giờ = 2,000chiếc x 2,000đ / 260 giờ = 15,385đ

Lương sản phẩm giờ thường = 15,385đ x 200 giờ x 100% = 3,077,000đ

Lương sản phẩm thêm giờ = 15,385đ  x 60 giờ x 150% = 1,384,650đ

Tổng lương tháng = 3,077,000đ + 1,384,650đ = 4,461,650đ

Trường hợp làm thêm giờ vào ban đêm

1. Tính lương lao động trả theo thời gian:

Với những người lao động vào ban đêm, thì Tiền lương làm vào ban đêm sẽ được tính là

Tiền lương làm vào ban đêm = Tiền lương giờ thực trả x 130% x số giờ làm vào ban đêm

Nếu người lao động làm thêm giờ vào ban đêm, lương làm thêm sẽ được tính như sau

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm = (Tiền lương làm vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Tiền lương giờ thực trả x 20%)

Tính lương lao động trả theo sản phẩm:

Nếu doanh nghiệp có người lao động làm vào ban đêm, mà lương tính theo sản phẩm, thì cách tính lương như sau:

Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm = Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 130% x Số giờ làm thêm vào ban đêm

Nếu doanh nghiệp có người lao động làm thêm vào ban đêm, và lương tính theo sản phẩm, thì cách tính lương làm thêm vào ban đêm của doanh nghiệp đó như sau:

Tiền lương của sản phẩm làm thêm vào ban đêm = (Tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm x 150% hoặc 200% hoặc 300%) + (Đơn giá tiền lương của sản phẩm làm vào ban đêm làm trong giờ tiêu chuẩn vào ban ngày x 20%)

Ví dụ: Cách tính lương người lao động làm theo thời gian và làm thêm vào ban đêm

Một người lao động làm việc tại nhà máy may với mức lương cơ bản là 20,000 đồng/giờ thực trả. Ngoài giờ làm việc tiêu chuẩn đủ với số giờ của cơ quan là 8 tiếng 1 ngày trong 26 ngày, người đó làm tăng ca thêm 3 tiếng vào ban đêm vào ngày làm việc bình thường (được tính x 150%). Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm của người lao động lúc này sẽ được tính theo công thức:

Lương cơ bản hàng tháng = 20,000đ x 8 x 26 = 4,160,000 đ

Lương làm thêm vào ban đêm = (20,000đ x 3 giờ x 130% x 150%) + (20,000đ x 20%) = 121,000đ. Vậy 1 tháng lương làm thêm của người lao động sẽ là 121,000 x 26 = 3,146,000 đ

1. Mức lương tối thiểu vùng năm 2015: tăng từ 250.000 đến 400.000

Ngày 11 tháng 11 năm 2014 Chính phủ đã ban hành nghị định 103/2014/NĐ-CP nâng mức lương tối thiểu vùng 2015 như sau:

– Vùng 4: 2.150.000 đồng/tháng.

2. Tăng 8% lương cho đối tượng có thu nhập thấp:

Nghị quyết 78/2014/QH13  về dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của Quốc hội thực hiện điều chỉnh tăng 8% đối với lương hưu, trợ cấp ưu đãi người có công và tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang có thu nhập thấp (hệ số lương từ 2,34 trở xuống) từ ngày 01/01/2015.

3. Tăng 8% lương hưu:

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 09/2015/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 10/3/2015.

4. Bảo hiểm:

Mở rộng đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp: Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng theo quy định của Luật Việc làm thuộc đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp.

Nguồn: tham khảo nghị định 05/2015/NĐ-CP

Bài Liên Quan:

Điều hướng bài viết